1. Genel Çalışma Koşulları

Genel Çalışma Koşulları

Not: Ürün ve hizmet yelpazemizden sadece sanayi, ticaret, zanaat, endüstri işletmeleri, resmi daireler ve serbest meslek sahibi olanlar faydalanabilir

 

1. Genel Çalışma Koşullarının Kapsamı

1.1. Bu Genel Çalışma Koşulları, Storopack şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile müşterileri arasındaki tüm iş ilişkileri için geçerlidir. Bu Çalışma Koşulları kapsamında yalnızca Alman Medeni Kanunu‘nun (BGB) 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca girişimci sıfatına sahip olanlar; yani, kurumsal veya serbest meslek iş faaliyetlerini yürütürken Şirket ile iş ilişkilerinin içine giren özel ve tüzel kişiler ya da hukuki ehliyete sahip şahıs şirketleri, müşteri sayılmaktadır.

1.2. Bu Teslimat Koşulları, sözleşmenin imzalandığı tarihte akdedilen haliyle esas alınmaktadır. Bu koşullar, geçmişte Şirket tarafından onaylanmış bir sipariş kapsamında müşteriye ulaştırılmış olması ve bu koşullarda yapılmış olan herhangi bir yeni düzenlemenin müşteriye zaman kaybetmeksizin bildirilmiş olması kaydıyla, açık açık atıfta bulunulmaması durumunda bile, gelecekte kurulacaklar da dahil olmak üzere, devam eden iş ilişkilerinde geçerlidir.

1.3. Şirket tarafından bunlara açıkça itiraz edilmemiş olsa da müşterinin buradakinden farklılık gösteren veya tamamlayıcı nitelikteki kendi Genel Çalışma Koşulları kesinlikle sözleşme kapsamı dışındadır. Müşterinin aşağıdaki Genel Çalışma Koşullarını kabul etmemesi halinde, bunu önceden Şirkete yazılı olarak bildirmelidir.


2. Sözleşmenin imzalanması ve çevrimiçi teklifler

2.1. Şirket tarafından yapılan tüm teklifler, bağlayıcı teklif olarak tanımlanmadıkları sürece, müşteriye yönelik bağlayıcı olmayan ve içerikte değişiklik yapma hakkı saklı tutulan davet niteliğindedir. Siparişler ancak ilgili bir sipariş teyidinin alınması ile bağlayıcılık kazanır.

2.2. Şirketin tüm çevrimiçi teklifleri, bağlayıcı olmayan ve müşteriye sunulan Şirketten mal siparişi vermeye yönelik birer davettir. Talep edilen malların siparişi, müşterinin kullanımına sunulan sipariş formunun eksiksiz şekilde doldurulması ile gerçekleşir. Sipariş formunun doldurulması sırasında müşteriye, Şirketin Çalışma Koşullarını dikkate alma ve yazıcıdan yazdırma imkânı sunulmaktadır. Müşterinin siparişi gönderebilmesi için Çalışma Koşullarını kabul etmiş olması gerekmektedir. Müşteri ise, siparişi göndererek, bu Genel Çalışma Koşullarını esas alan satış sözleşmesinin kurulması adına bağlayıcı bir teklifte bulunmuş olmaktadır. Şirket, tüketicinin siparişini alır almaz siparişi aldığını onaylamalıdır. Siparişi almış olma onayı tek başına bağlayıcı değildir, siparişin kabul edildiği anlamına gelmez. Doğrusu, Şirket siparişi aldıktan sonra 14 takvim günü içerisinde siparişi, sipariş onayı göndererek kabul etme veya söz konusu teklifi geri çevirme hakkına sahiptir. Alınan teklife ilişkin sipariş onayı posta, e-posta veya faks yoluyla gönderilebilir. Yukarıda belirtilen kabul süresi içerisinde gerekli şekilde dönüş yapılmaması durumunda teklif reddedilmiş sayılır.


3. Ödeme koşulları ve fiyatlar

3.1. Belirtilen tüm fiyatlara geçerli katma değer vergisi eklenir. Söz konusu olması durumunda; navlun, gümrük ve ithalat vergileri, paketleme ve sigorta masrafları ayriyeten ücretlendirilip belirtilir.

3.2. Malların ödemesi fatura üzerinden, otomatik ödeme, peşin ödeme veya teslimatta kredi kartı ile yapılır. Kapıda nakit olarak ödeme seçeneği yalnızca Almanya içindeki gönderilerde uygulanabilir. Yurtdışından gelen siparişler sadece peşin ödeme ile kabul edilir ve yerine getirilir. Münhasır durumlarda belirli ödeme yöntemlerini kabul etme veya reddetme hakkı saklı tutulur. Bir kredi sigortacısı ile bir kredi sigortası düzenlenmemiş olması durumunda, ödeme peşin ödeme şeklinde yapılmalıdır.

3.3. Faturaya karşılık ödeme yapılması durumunda alıcı, malların tesliminden itibaren 14 gün içinde fatura tutarını ödemeyi taahhüt eder; çevrimiçi mağazamızdan yapılan siparişlerde, müşteri ancak ikinci siparişinden itibaren bu ödeme yöntemini seçebilir. Ödemenin, otomatik ödeme yoluyla yapılması istendiğinde ödeme, sözleşmenin imzalanmasından sonraki bir hafta içinde tahsil edilir. Ödemenin, kredi kartı ile yapılması durumunda ödeme, malların sevkıyatından önce alınır. Peşin ödemenin seçilmesi durumunda alıcı, sözleşmenin yürürlüğe geçmesinden hemen sonra satın alma bedelini ödemeyi taahhüt eder. Kapıda peşin ödemenin seçilmesi durumunda alıcı, malların teslimatı sırasında satın alma fiyatını ödemeyi taahhüt eder. SEPA B2B (business-to- business) doğrudan şirketler arası borçlarının avans bildirimi (ön bildirim), yürütmeden en az 5 iş günü önce gönderilir.

3.4. Alıcının ödemede gecikmesi durumunda, bu süre zarfında meydana gelen her türlü ihmalden sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, ödemeyi zamanında yapsa bile ilgili zararın gerçekleşeceği durumlar haricinde, ödemeyle ilgili kazalardan da sorumlu olacaktır. Gecikme durumunda Şirket, bunun yanı sıra diğer teslimat ve hizmetleri durdurma hakkına da sahiptir.

3.5. Ödemenin temerrüte düşmesi durumunda satın alma fiyatına faiz uygulanır. Varsayılan faiz oranı, yıllık baz oranın üzerinde sekiz yüzde puandır.

3.6. Bunun haricinde de başka zarar karşılama taleplerinde de bulunabilir.


4. Teslimat ve sevkıyat

4.1. Şirket, nakliye güzergahını ve nakliye yöntemini kendi kanaati doğrultusunda belirleyebilir. Teslimat, depodan müşteri tarafından bildirilen adrese sevkıyat gerçekleştirilerek yapılır. Öncesinde uygun zamanın kararlaştırılmış olması kaydıyla; sipariş edilen malin teslim yeri olarak Şirket deposunun belirlenip, malin müşterinin kendisi tarafından gelip teslim alınması da temelde mümkündür. Teslimat kabul işlemi, Şirketin işleyişindeki diğer düzenlemelerden ayrı sözleşemeye tabidir.

4.2. Kesin bir teslimat tarihi taahhüt edilmediği sürece, teslimat süresi ile ilgili verilen ayrıntılar bağlayıcı değildir. Siparişin niteliği ve büyüklüğüne bağlı olarak parça teslimatlarının da müşteri tarafından kabul edilebilir sayıldığında, teslimat bu şekilde de gerçekleştirilebilir.

4.3. Şirket, bunda kendi kusuru olmaksızın, sipariş edilen malları teslim edememesi durumda, müşteriyi karşı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumunda, sipariş edilen malların mevcut olmadığı müşteriye derhal bildirilir; yapılan ödemeler de hemen iade edilir. Ancak bu, Müşterinin bununla ilintili diğer yasal hak taleplerini etkilememektedir.

4.4. Malların anakara Almanya içinde franko ikametgahı olarak teslim edilmesi de mümkündür. Mallar, Almanya dışına veya Alman adalarına gönderilecek ise, tersi belirtilmedikçe, paketleme ve gönderim bedelleri ayrıca ücretlendirilir ve müşteriye önceden bildirilir. Alıcı, daha yüksek nakliye masrafına yol açacak şekilde, malların özel bir biçimde sevk edilmesini istiyorsa, oluşacak bu ilave masrafları da kendisi karşılamak zorundadır.

4.5. Süre, anlaşma, üretim yeri büyüklükleri ve kabul tarihleri ile ilgili herhangi bir anlaşma yapılmamış olması durumunda Şirket, sipariş onayından en geç üç ay sonra bununla ilgili olarak bağlayıcı nitelik taşıyan bilgi talebinde bulunabilir. Müşteri bu talebi üç hafta içinde karşılayamazsa, Şirket iki haftalık ek mühlet verdikten ve bu sürenin dolmasının ardından sözleşmeden çekilme veya teslimatı reddetme ve tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.

4.6. Mücbir sebepler niteliğindeki olaylar Şirkete teslimat süresini, engellenmiş olunan süreye ve buna makul bir hazırlama süresi de ekleyip uygun şekilde erteleme hakkı verir veya başka bir deyişle, henüz tamamlanmamış olan sözleşmenin o kısmından tamamen ya da kısmen geri çekilme hakkı sağlar; müşterinin fiyatı buna göre düşürme hakkı bu durumdan etkilenmez. Grevler, lokavtlar veya öngörülemeyen durumlar, örneğin Şirketin sorumlu olmadığı ve tüm çabalarına rağmen zamanında teslimatı imkansız kılan şirketin kontrolünün ötesindeki iş kesintileri de mücbir sebeplere eş tutulmaktadır; bunlar ispatlama yükümlülüğü Şirkete aittir. Aynı şey, yukarıda belirtilen engellerin temerrüt süresi içinde veya bir taşeron ile ilgili olarak ortaya çıkması durumunda da geçerli olacaktır. Müşteri, Şirketten iki hafta içinde geri çekilip çekilmeyeceğini belirtmesini veya belirlenen makul bir süre içerisinde teslimatta bulunma vadinde bulunması isteyebilir. Böyle bir bildirimde bulunulmaması durumunda müşteri sözleşmenin yerine getirilmeyen kısımlarında geri çekilebilir. Yukarıda belirtilen şekilde mücbir sebep olaylarının ortaya çıkması durumunda Şirket bunu derhal müşteriye bildirecektir. Şirket, bundan kaynaklı olumsuzlukları müşteri için en düşük düzeyde tutmakla yükümlüdür; gerektiğinde engelleme yaşanan süre boyunca kalıplar sağlamalıdır.


5. Kabul ve riskin devri

5.1. Malların kazara kaybedilmesi ve malların kazayla bozulma riski, malların nakliye firmasına, nakliyeciye veya başka bir şekilde sevkıyat ile görevlendirilmiş olan diğer kişilere ve kurumlara teslimat edilmesi ile birlikte teslimat sırasında müşteriye devredilir. Alıcının kabulde temerrüte düşmesi durumunda da teslimat gerçekleşmiş sayılır.

5.2. Müşterinin malları depodan teslim almasına karar verilmesi veya Şirketin kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı depodan teslimatın mümkün olmadığı durumlarda, bunların sözleşme dahilindeki bir şekilde mevcut olması veya müşterinin, teslim edilen ürünü kabul etmeyeceğini beyan etmesi halinde, malların kazara kayıp ve kaza sonucu bozulma riski müşteriye geçer.

5.3. Müşteri, teslimat kaleminin kullanıma sunulduğunun bildirilmesi itibaren üç günden uzun bir süre boyunca kasıtlı olarak veya ağır ihmal sonucunda ödemede gecikmeye düşmesi durumunda, Şirket beş günlük ek bir mühlet verdikten sonra sözleşmeden geri çekilme ya da sözleşme içeriği yerine getirilmediği için tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir. Müşteri, teslimat kalemini kabul etmeyi somut ve kesin bir şekilde reddetmesi halinde veya bu süre zarfında da satın alma bedelinin müşteri tarafından ödenemeyeceği bariz ise, ek mühletin konulmasına gerek yoktur.

 

6. Mülkiyeti saklı tutma

6.1. Teslim edilen mallar, Şirketin müşteriyle kurulan iş ilişkisinden doğan tüm talepleri eksiksiz şekilde ödenene kadar, birincil ve ikincil derece tüm alacaklar karşılanana kadar Şirketin mülkiyetinde kalır.

6.2. Müşteri, normal iş akışı dahilinde ayrılan malları satma hakkına sahiptir. Müşteri, ayrılmış mallardan başka şekilde faydalanmaya, özellikle de rehin alma veya güvenlik devri gibi diğer elden çıkarma işlemlerine yetkili değildir. Müşteri, Şirkete ayrılan malların (KDV dahil olmak üzere) nihai fatura tutarına kadar ayrılan malların satışından doğan alacaklarını Şirkete devredeceğini taahhüt eder. Bu hak devri, malların işlem görmeden ya da işlemden geçirilip satılmış olmalarına bakılmaksızın uygulanır. Müşteri, tahsisattan sonra bile tahsil etme yetkisine sahip kalır. Bu durum, Şirketin alacağı kendi başına tahsil etme yetkisini etkilemez. Ancak; müşteri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödemede temerrüte düşmediği ve özellikle de konkordato işlemlerini başlatmadığı ve ödeme durmadığı sürece Şirket, alacaklarını tahsil etmeyecektir. Müşteri, Şirkete bu hakları sağlamak ve gerekli işbirliğinin yürütülebilmesi için gereken tüm bilgileri sunmakla yükümlüdür.

6.3. (5) Haciz veya el koyma durumlarında, müşteri Şirketi derhal yazılı olarak bildirmeli ve Şirketin mülkiyeti saklı tutan taraf olduğunu üçüncü taraflara derhal öngörülen şekilde bildirmelidir.

6.4. Ayrılmış malların müşteri tarafından herhangi bir şekilde işlenmesi veya yeniden düzenlenmesi daima Şirketin adına ve hesabına gerçekleştirilmelidir. Bu durumda, müşterinin mal üzerindeki hakkı, dönüştürülen ürüne uygulanmaya devam eder. Malların, Şirkete ait olmayan diğer ürünlerle birlikte işlenmesi durumunda, ürünlerimizin objektif değerinin, işlem sırasında işlenen diğer kalemlerin nesnel değeri ile orantılı olarak yeni üründe hak sahibi oluruz. Aynı şey, birleştirme durumları için de geçerlidir. Birleştirme işleminin, müşteriye ait olanın ana madde olarak kabul edileceği şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, müşterinin Şirkete orantılı ortak sahiplik ataması ve bunun sonucunda ortaya çıkan tek mülkiyet veya ortak mülkiyet hakkımızı bizim adımıza koruduğu kabul edilir. Taleplerimizi, müşteriye karşı korumak için müşteri bu tür talepleri, ayrılmış malların üçüncü şahıslara karşı bir mülk ile birleştirilmesiyle tahakkuk eden şirkete devreder; Şirket bu devri şimdiden kabul etmiş bulunur.
6.5. Şirket, toplam değerin güvence altına alınacak hak taleplerinin %20’nin üzerinde olması durumunda, alıcının talebi üzerine teminatını serbest bırakmayı taahhüt eder.


7. Garanti

7.1. Müşteri, kalite kusurlarını veya adet sayısındaki sapmaları tespit etmek amacıyla, teslim edilen malları hemen kontrol etmeli ve tespit edilen kusurları ürünün teslim alınmasından itibaren bir hafta içinde yazılı olarak bildirmelidir; aksi takdirde garanti kapsamında herhangi bir iddiada bulunamaz. Gizli kusurlar tespit edilmelerinin ardından bir hafta içinde Şirkete yazılı olarak bildirilmelidir. Bu koşulu yerine getirmek için, bilgilendirmenin zamanında yapılması yeterlidir. Böyle bir durumda, hak taleplerinde bulunabilmek için, özellikle kusurun kendisine, kusurun tespit edilme zamanına ve kusur bildiriminin zamanında yapılmış olmasına ilişkin tüm ispat yükümlülüğünü alıcı taşımaktadır.

7.2. Defoların bulunması durumunda, Şirket, kendi kararı üzerine onarım veya değiştirme yoluyla, garanti koşullarını yerine getirir.
Alıcının kusurlardan dolayı taleplerde bulunma hakkı bir yıl ile sınırlıdır. Tazminat talepleri için bu süre sınırlaması geçerli değildir.

7.3. Şirket, kusurun giderilmesi kapsamında kusursuz bir teslimat kalemi tedarik etmesi halinde, Şirket müşteriden kusurlu teslimatı iade etmesini talep edebilir.

7.4. Kurulum, bağlantı, çalıştırma veya depolama sırasında Müşteri tarafından gerçekleştirilen uygunsuz işlemler veya sözleşme ihlalleri sonucunda meydana gelen hasarlar karşısında Şirketten herhangi bir hak talebinde bulunulmaz. Ayrıca Şirket, standart veya geleneksel bakım kapsamında veya gerekli özen ve dikkatle bile olsa teknik olarak önlenemeyen sunum örnekleriyle karşılaştırıldığında, renkler, boyutlar, ağırlıklar ve miktarlar dahil fiziksel ve kimyasal değerlerdeki değişikliklerin ortaya çıkma olasılığını saklı tutar. Bu doğrultuda müşteri, fazla veya az teslimatların, imalat veya standart ambalaj ürünleri söz konusu olduğunda, ticari olarak %10'a kadar normal ve dolayısıyla makul karşılandığını kabul eder.

7.5. Kalıplanmış parça ürünlerinin kalitesinde ve tasarımında belirleyici olan unsurlar, numuneler ve talep üzerine şirket tarafından incelenmek üzere müşteriye sunulan ilk numune test raporudur. Teslimat kaleminin belirli özellikleri ve kalıpların performansına ilişkin garanti, sipariş onayında yazılı olarak bildirilir. Teknik standartlara atıf, şartname amaçlarını bildirmek için yapılır.

7.6. Oluklu mukavva ve katı karton ürünleri için şunlar geçerlidir: Oluklu mukavva ambalajı ve  müşteriye teslim edilen karton ambalaj üretimi, Verband der Wellpappen-Industrie e.V. oluklu mukavva kutuları ve Dernek Katı Tahtasının "Katı tahtadan ambalajlama" kılavuzundaki test kataloğuna
dayanmaktadır. Şirket, sektörde standart olmak ve aşağıdaki şekilde az veya fazla teslimat yapma hakkını saklı tutar:

• 100 adete kadar teslimatlarda  %30
• 2000 adete kadar teslimatlarda  %20
• 2000 adeti geçen teslimatlarda  %10

 

8. Zarar tazmini

8.1. Şirket, yaşam, uzuv ve sağlığa verilen zararlar dışında ancak Şirketin veya temsilcisinin kasıtlı veya ağır ihmal içeren davranışları sonucunda ya da sözleşme kapsamının ihlal edilmesinden doğan zararlardan sorumlu tutulabilir. Bu, sözleşmenin öngörülen şekilde yerine getirilebilmesi için kritik bir nokta oluşturan ve müşterinin hizmet performans güvenmesini sağlayan, sözleşme esas teşkil eden bir yükümlülüktür. Şirketin, basit bir ihmalden dolayı böyle bir maddi yükümlülüğü ihlal etmiş olması halinde, bu konudaki yükümlülüğü öngörülebilir veya tipik kayıplarla sınırlandırılacaktır. Şirket, böyle bir talebin yasal dayanağına bakılmaksızın, tazminat ödeme konusunda başka sorumluluk kabul etmez. Şirket tarafından ürün ile ilgili olarak verilen kalite garantisi ya da Alman Ürün Sorumluluk Yasası [Produkthaftungsgesetz] kapsamındaki talepler bundan etkilenmez.

8.2. Günümüzün teknik koşulları gereği, çevrimiçi veri iletişiminin hatasız ve / veya sürekli erişilebilir olması garanti edilemez. Bu yüzden, Şirket çevrimiçi mağazanın veya EDI erişiminin sürekli erişilebilir olması konularında sorumlu tutulamaz.

 

9. Kalıplar (araçlar)

9.1. Kalıpların fiyatı bir kereye mahsus numune alma maliyetini de içerir; ancak test ve işleme aparatının masraflarını veya müşterinin isteği üzerine yapılan değişikliklerin bedelini içermez. Şirket, başlattığı diğer örneklemelerin masraflarını kendi karşılar.

9.2. Başka şekilde kararlaştırılmadıkça, Şirket, Şirket tarafından veya üçüncü bir tarafça müşteri için üretilen kalıpların sahibi konumunda kalır. Müşteri, ödeme ve kabul yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece kalıplar sadece müşterinin siparişleri için kullanılır. Şirket, yalnızca müşteri tarafından temin edilen belirli bir üretim hacminin sağlanması için gerekli olması durumunda, bu formları ücretsiz olarak değiştirmekle yükümlüdür. Şirketin bu bağlamdaki saklama yükümlülüğü, son kalıp parça teslimati üzerinden bir yıl geçmiş ve müşteriye önceden haber verilmiş olması halinde sona erer.
9.3. Kalıpların sahibi müşterinin olmasına karar verilmiş olması durumunda, satın alma fiyatlarının ödenmesinden sonra mülkiyet müşteriye geçer; kalıpların müşteriye teslimi, Şirketin ayrı ayrı sonuçlandırılması gereken bir anlaşma temelinde depolama yükümlülüğü ile değiştirilir; burada belirtilen asgari miktarın kabulüne kadar ve/veya belirli bir süre bitinceye kadar münhasır mülkiyetine hak kazanır. Şirket, kalıpları üçüncü şahıs mülkü olarak işaretlemeli ve bunları müşterinin isteği üzerine, masrafı müşteri tarafından karşılanmak üzere sigortalamalıdır.

9.4. 9.3. uyarınca müşterinin kendi kalıplarında ve / veya müşteri tarafından ödünç olarak sunulan kalıplarda Şirketin depolama ve bakım yükümlülüğü ancak kendi kalıpları için geçerli olduğu şekilde ve kapsamda söz konusudur. Bakım ve sigorta masrafları, müşteri tarafından karşılanır. Siparişin tamamlanmasının ve müşterinin talep etmesinin ardından kalıplar makul bir süre içinde teslim alınmaması halinde Şirketin bu konudaki yükümlülükleri sona erer. Müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi durumunda, Şirket her halükarda kalıpları elinde tutma hakkına sahip olur.

 

10. Mülkiyet hakları

10.1. Şirketin, teslimat için müşteri tarafından sağlanan çizimler, modeller, numuneler veya parçalar kullanması gerekiyorsa, üçüncü tarafların mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi müşterinin sorumluluğundadır. Şirket müşteriyi, bilgisi dahilindeki haklar hakkında bilgilendirir. Müşteri, üçüncü tarafların talepleri karşısında Şirketin zarar görmesini önlemeli ve oluşan zararları geri ödemelidir. Üçüncü bir taraf, Şirketin kendi mülkiyet hakkı temelinde üretim veya teslim etmesini yasaklarsa, Şirket önce yasal durumunu kontrol etmeksizin, işi askıya alma hakkına sahip olur.

10.2. Şirkete sunulan ancak siparişle sonuçlanan çizim ve numuneler talep üzerine iade edilir; böyle bir talepte bulunmaması durumunda Şirket, teklifin verilmesinden üç ay sonra bunları imha edebilir.

11. Geliştirme çalışmaları
Müşterinin ürünlerimizi sonradan satın almaktan vazgeçmesi durumunda, ilgili ambalajlama çözeltilerinin hazırlanması için ön geliştirme ve / veya danışmanlık çalışmalarını başlattıktan sonra (kalıplama), iş ve malzeme kanıtı temelinde oluşan masrafları talep etme hakkı saklı tutulur.

12. Kanıtlama maddesi
Şirketin tesisinde elektronik sicil veya diğer elektronik formatta saklanan veriler, taraflar arasında yapılan veri aktarımlarının, sözleşmelerin ve yapılan ödemelerin kanıtlanması için kabul edilebilir birer delil olarak kabul edilir.


13. Diğer konular

13.1. Bu sözleşme hüküm ve koşullarının spesifik hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz olması gerekiyorsa, bir taraf bir tarafın artık makul olarak beklenemeyeceği spesifik hükümlerin hariç tutulmasıyla makul bir şekilde önyargılı bulunmadığı sürece, kalan hükümler geçerliliklerini korur. Taraflar, geçersiz kılınan hükmü, geçersiz hükmün ticari amacına mümkün olduğunca yakın ve geçerli olan eşdeğer bir hüküm ile değiştirmelidir.
13.2. Herhangi bir teminat anlaşması imzalamamıştır. Sözleşmeye yapılan ekler yalnızca yazılı olarak yapılmaları durumunda geçerlidir.
13.3. Metin formu (§ 126a BGB), yazılı form gerekliliğini karşılamalı ve aksi açıkça belirtilmedikçe, sözleşmeye dayalı ilişkiler çerçevesinde yapılacak beyanlar için bağlayıcı niteliktedir.

13.4. Müşteri yalnızca Şirketin yazılı iznini aldıktan sonra Şirket ile olan iş ilişkisinden doğan haklarını devredebilir. Müşteri, yalnızca onaylanmış veya yasal olarak kabul edilmiş karşı iddiaları kullanarak alım fiyatı talebine karşı takas hesabının yapılmasını isteyebilir.

13.5. Bunun yasal olarak mümkün olduğu sürece, yargı yeri Şirketin şirket merkezinin Federal Almanya Cumhuriyeti'nde bulunan şehirdir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme'nin (CISG) hariç tutularak, yalnızca Alman kanunları esas alınır.

 


Versiyon:  Ocak 2014